"Jyllandsslaget" fortalt af en 12årig skoleelev

Af Nis Hansen

Nis Hansen skrev, som 12årig denne tyske stil om Jyllandsslaget.

Nedenfor her Nis Hansens egen beretning om sit liv og i det følgende hans danske oversættelse af stilen.

”Mit navn er Nis Hansen, jeg er født den 10maj 1932 i Vesbydam (Sydslesvig). Indtil 1947 gik jeg i den tyske skole i Flensborg og herreslev. Som 10årig kom jeg i den tyske realskole i Flensborg og skiftede 1947 over til den danske ”Duborg-Skolen” i Flensborg, hvor jeg tog præliminæreksamen i 1950. Jeg blev uddannet til bankmand og var indtil min pensionering ansat i Union-Bank iFflensborg, sidst som leder af den interne revision. Ved siden af var jeg direktør i Slesvig Kreditforening.

Indtil 2. verdenskrigs slutning i 1945 fik jeg en tysk opdragelse og blev selvfølgelig i den tid præget under Hitler-styret. Dette fremgår tydeligt af formuleringen i den skoleopgave( stil) ”die Sclacht am Skagerrak” , som jeg skrev lige inden Krigens slutning.”

Jyllandsslaget

(det største søslag i verdenshistorien)

 

side 1

Jyllandsslagets betydning

Slaget ved Skagerak, hvor tyske og engelske soldater kæmpede med høj heltemod og stor offervillighed viste dog, at den „Tirpitzsche Baupolitik“  var den engelske overlegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagets skibe:

Tyske                                                                                                                         

Panserskibe „Panzerkreuzer“                                                                                

Lützow, Derfflinger, Seydlitz, Moltke, v.d. Tann-                                                        

Rutebåde                                                                                                                    

König, Markgraf, Großer Kurfürst, Friedrich der Große                                          

Ældre rutebåde                                                                                                           

Deutschland, Schlesien, Schleswig-Holstein, Pommern, Hannover, Hessen                               

Krydser                                                                                                                      

Nassau, Westfalen, Thüringen, Ostfriesland, Frauenlob,Posen, Rostock, Frankfurt, Pillau, Wiesbaden, Regensburg                                           

Engelske        

Panserskibe

Lion, Queen Mary, Tiger, New Zealand, Indefatigable,Black Prince, Warior, Defence  

Rutebåde

Barham, Valiant, Warspite, Malaya, Invineible, Inflexible,Indomitable

Krydser          

Galatea,  Phaeton

Destroyer

Tepprany, Nestor, Nomand,  (8 yderligere store skibe)

side 2

Om bord på det danske dampfartøj,  som den 31. maj kom fra Østersøen rundt om Skagen, var man forberedt på forskellige farlige begivenheder. Lige efter at kaptajnen efter at have modtaget den foruroligende melding: Røgskyer  bagbord, og var drejet skarpt mod nord, kom melding nr. 2, denne gang fra nordvest. Den første melding vedkom tyskerne, den anden melding englænderne. Om bord på krigsskibene kom der liv i  mandskabet. Skibene kom tættere på hinanden. Efter få minutter buldrede de første salver af Jyllandslaget  hylende over vesterhavet. Vor lille krydser „Elbing“ er i kamp med de engelske krydser „Galatea“ og „Phaeton“ og kunne placere et par træffer på „Galatea“.
Admiral Hipper har fået besked over radio om at de fjentlige styrker nærmede sig Det er 1. og 2. Panserskibsflotille under ledelse af øverstkommanderende Beattys. Hans flagskib „Lion“ kommer først, derefter følger „Prinseß Royal“, „Queen Mary“, „Tiger“, New Zealand“ og „Indefatigable“.
På Hippers flagskib „Lützow“, på „Derfflinger“, „Seydlitz“, „Moltke“ og „von der Tan“ er alt klart til kamp. Besætningerne er stridbare, men endnu må alle vente. Nu kan man igennem kikkerten se fjentlige skibe.

side 3

Billedet viser skibenes placering under slaget

side 4

Gondoler

Endnu et par minutter endnu, så begynder slaget.
På „Lützow“  udløses de første salver, lynhurtig følger salvere fra de andre skibe. Efter få sekunder svarer de fjentlige skibe. Igen og igen  tordner salverne, så at farven falder fra himlen. Det varer ikke længe før tyskerne har klare fordele. Overalt, hvor de store granater slår på vandet, opstår høje vandsøjler.
Efter tre minutter træffes „Tiger“, „Lion“ og „Prinz Royal“ hårdt. Igen to minutter senere træffes også vort skib „Seydlitz“ to gange alvorlig. En kanontårn blev ramt. Næsten hele tårnmandskabet er død. Nu oplever det britiske flagskib „Lion“ samme skæbne ved  at en  granat ramte tårnet. Også vort flagskib ramtes flere gange.
Uafbrudt  skydes fra vore skibe. Pludselig en voldsom eksplosion i nærheden af „von der Tann“. Indefatigable sprang i luften.  Granaterne af „von der Tann“ har ramt det mægtige panserskib hårdt.  Kun knap 15 minutter efter slagets begyndelse er et fjentligt panserskib gået til bunds. Også „Lion“ blev ramt flere gange.
Nu kommer  5. og 6. flotille.

side 5

Skibene „Barham“, „Viliant“,  „Warspite“ og „Malaya“.  „Von der Tann“ og „Moltke“ ramtes meget hårdt. Forbigående har englænderne fordele. „Von der Tann“ bliver trevlet op. Også „Lion“ træffes gang på gang. Nu begynder tyskerne igen med „Schnellfeuer“.
„Seydlitz“ og „Derfflinger“ smadrer nu „Queen Mary“, som under  flere hundrede meter høje røgsøjler brækker midtskibs og hurtig synker til bunds.
To af 10 modstandere har tyskerne sendt til bunds.

side 6

Nu kommer 12 engelske „Torpedoboote“ og destoyer og 11 tyske „Torpedoboote“  til slagmarken. Skibene skyder deres torpedoer ud. En destroyer blev ramt og sank. Kort tid efter ramtes en engelsk torpedo vor „V 29“. Skibet gik til bunds. Også „V27“ blev ramt så hårdt, at kaptajnen måtte give ordne til opgive skibet. Skibet „V26“ kunne redde mandskaberne  fra  „V29“ og  „V27“.
Vore Torpedoskibe har tvunget destroyerne at forlade midten af slagfeltet. Hipper styrer igen henimod fjenden. Med det samme starter  kampen på ny. Igen tordner kanonerne, så at hele skibet sitrer.
Hos  Beatty mener man, at det er en fortrop, men da man kunne se de store skibe vender man om.
Fire destroyer, som ikke med det sammen fulgte Beatty kom under voldsom beskydning.
Den 5. flotille under admiral Evan Thomas har muligvis ikke forstået signalerne fra Beatty om at vende om. Skibene styrede lige frem hen imod tyskerne, hvor de blev taget under beskydning.
Skibene vendte om og tilsluttede sig igen Beatty.
„Barham“ ramtes hårdt. Også destroyer „Nestor“, som kom meget tæt på de tyske linier,  blev hård ramt af granater fra „Regensburg“ og „Rostock“ og besætningen blev reddet og taget til fange.
 

side 7

Det lykkedes admiral Hipper at bide sig fast i modstanderen for at kunne trække hovedmagten nærmere til sig. Beattys plan, at trænge panserskibene bort fra flotillens midte,  mislykkedes på grund af Hippers hurtige reaktion og besætningens kampmod.
Nu opdager et par mindre destroyer en fjentlig flotille. Hipper tror at det er den britiske hovedflotille. Derfor vil  han vende om. Det var dog ikke hovedflotillen, men admirat Hood med tre panserskribe.
Endnu mens han vendte om,  blev „Seydlitz“  ramt af en torpedo.
Den tyske hovedflotille er samlet.  Forfølgelsen med nord fortsættes. Vore panserskibe blev understøttet af „Spitzengeschwader“. Denne bestod af skibene „König“, “Markgraf“, „Großer Kurfürst“ og flagskibet  „Friedrich der Große“.

 

 

side 8

På „Lion“ opstår yderligere brande. De dårlig sikrede granater ekslpoderer og dræber besætningen i munitionslagrene. Omgivet af flammer sejler „Löwe“,  „Barham“, „Warspite“, „Valiant“ og „Malaya“ bort fra kanonernes rækkevide. Endnu kann hovedflotillen ikke ses. Også det sidste skib „Malaya træffes hårdt og kan flygte omgivet af et slør af damp. Men også 38ren fra englænderne efterlader skader . „Seydlitz“ rammes hårdt igen.
Selv om der endu ikke kan registreres en afgørelse, så har dog de af Tirpitz benyttede instrumenter haft succes. Vores skibes panser kunne stå imod.
Stadig er hovedflotillen ikke til at lokalisere. Den ligger 20 sømil nord for Beatty. Nu nærmer sig de første skibe. Otte panserskibe af  I. og II. flotille under admirat Arbuthnot. Nu kommer tre store panserskrive tæt ind på Hipper. Det er „Invincible“,  „Inflexsible“ og „Indomitable“. Også det tapre „Wiesbaden“ bliver smadret og  ligger stille på vandet. Stadig skyder de store kampskibe på „Wiesbaden“.

side 9

Nu kommer „Defence“, „Warior“ og „Black Prince“ , omgivet af damp,  nærmere til vore skibe. Salverne brøler højt. „Defence“ bliver ramt og og synker  ledsaget af voldsomme eksplosioner.
På „Black Prince“ og „Warrior“ opstår flere brande.
Nu kommer „Jellicoe“, hovedskibet af hovedflotillen , for at hjælpe de to nævnte skibe. Admiral Thomas med 5. Flotille, som ikke nåede at tilslutte sig „Beatty“, kan ikke komme frem foran hovedflotillen og vil vende om. Herved ramtes „Warspite“ som resulterede i en „Ruderhemmung“. Kaptajnen bringer „Warspite“ i sikkerhed og styrer hen imod skibet.
Igen er en betydningsfuld modstander blevet besejret. Efter at sløret af dis havde åbnet sig, kunne  „Invincible“  ses i 9km rækkevide. Kanonerne på „Derflinger“ og „Lützows“  skyder og rammer „Invincible“ meget hårdt. Kampen varer kun et par minutter. Efter en voldsom eksplosion brækker skibet i to dele. Forskibet og agterstavnen rager frem af det 60m dybe vand. Da admiral Jellicoe kommer forbi, mener han først at det drejer som et tysk skib, men det er „Invincible“, det uovervindelige skib.

 

side 10

Det er kl. 8 om morgenen  35 britiske krigsskibe tilstræber „crosing the T“ foran 21 tyske skibe. De vil omringe de tyske skibe. Lykkes det, er tyskerne tabte. Men lykkedes ikke for de britiske skibe. Scheer er klar over, hvad han befaler. Han står frit på tårnet og giver ordre. Nu begynder „Jellicoe“ at spænde T-buen. Scheer sejler rolig ind i den dødsbringende zone. Men pludselig giver han ordre til at vende om. Englænderne er forbavset, en sådan dristighed havde de ikke været ud for før. Scheer begynder at skyde. Der opstår brande på adskillige skibe. Nu ser det ud som om Scheer vil vende om for at tage hjem og det tror Jellicoe også. Men Scheer tænker ikke på at trække sig tilbage. Hen tager kurs mod nordøst. Kampen begynder igen. Nu kan tyskerne se tre brande. „Warspite“ og „Warrior“ prøver på at flygte. „Wiesbaden“ kæmper til det sidste. Den tapre krydser rammes igen og synker til bunds. Kun en mand af besætningen overlever Skagerrak.

side 11

Skibene støder frem i retning mod fjenden. Scheers signal lyder „Ran an den Feind“. Fra den hårdt ramte Seydlitz lyder sangen: „Dir woll‘n wir treu ergeben sein.“ Hipper skifter ved hjælp af en torpedobåd  midt i skyderiet over til krydseren „Moltke“, da skibet „Lützow“ ikke kan følge mere.
Men det går stadig foran. „Derflinger“ har det ramt hårdest. En granat rammer tårnet og dræber 78 saldater af tårnmandskabet. Kort efter en træffer i tårn nr.3. Hele mandskabet på 80 soldater dør.
Men: „Ran an den Feind“. Også „Seydlitz“ rammes gang på gang og ødelægges. Nu kommer tordedobådene  frem igen. Først stormer VI. og så IX. flotille frem imod fjenden. Skibene affyrer deres torpedoer. „S35“ rammes meget hårdt af en stor granat. Kort efter  gå III. flotille frem. De store slagkrydsere følger og briterne viger.
Så bliver det nat. Scheers kommandoer bliver forstået. Hvert skib holder positionen. Intet skib er lamslået. „Lützow“ ligger dybt i vandet og er det sidste skib.