Vragene på havbunden – Pæleormen spiser træskibene.

Artikel: Pæleormen

Af David Gregory

20.01.23

Du kan download artikelen her!

"En videnskabelig undersøgelse starter med at observere. Jo mere man kan se, jo mere kan man undersøge”.

Nobelpristageren Martin Chalfies ord passer på de tre skibsvrag fra 1700-tallet, der i oktober 2022 blev fundet af Sea War Museum Jutland i farvandet øst for Gotland. Vragene lå i 150 meters dybde og blev af Ocean Discovery dokumenteret ved hjælp af fotogrammetri, der blev suppleret med en multibeam-dokumentation foretaget af JD-Contractor. Som deltagere i ekspeditionen havde vi mulighed for at følge undersøgelser og efterbehandling og bagefter gense resultaterne i et digitalt univers.

Men hvorfor ligger disse vrag stadig på Østersøens bund, og hvorfor er alle vrag ikke lige så velbevarede? Det er et spørgsmål, som Sea War Museum, JD-Contractor og Nationalmuseet har undersøgt de seneste år for bedre at kunne bevare kulturarven under vand.

At forstå hvordan og hvorfor nogle skibsvrag bevares og andre nedbrydes, involverer en kompleks undersøgelse af, hvordan et skib og dets materialer interagerer med et miljø, det aldrig var designet til at være i. Som Gert Normann Andersen udtalte i et tidligere opslag, ”I Nordsøen bliver alle vrag ødelagt på rekordtid. Alt træværket bliver spist af pæleorme, og bølgebevægelser og tungt fiskegrej tager sig af resten”.

Placeringen af vragene nær Gotlandsdybet i Østersøen er nøglen til deres exceptionelle bevaringstilstand. Den store dybde har beskyttet vragene mod fiskeri og andre menneskelige aktiviteter, og mindst lige så vigtigt kan den træ-ædende pæleorm (Figur 1) ikke overleve i denne del af Østersøen.

Figur 1. Pæleormen Teredo navalis. Dyrets hoved med de to skaller, der borer sig ind I træet, ses til højre. Dyret trækker vejret gennem to rør (sifoner), der ses til venstre. Rørene stikker ud fra træet og ud I det omgivende havvand. Foto: David Gregory, Nationalmuseet.

 

Der findes omkring 65 forskellige arter af pæleorm rundt om i verden, hvoraf vi har fire i og omkring de danske farvande. Interessant nok er de slet ikke orm, men en meget specialiseret saltvandsmusling, der klassificeres som et marint to-skallet bløddyr af familien Teridinidae, første gang klassificeret af den svenske botaniker og zoolog Carl von Linné i 1758.


Teredo Navalis, eller den almindelige pæleorm, er en af de vigtigste arter i nordvesteuropæiske og skandinaviske farvande. Dens hoved er dækket af to hvide skaller, hvormed den borer sig ind i træ. I bagenden har den to rør (Figur 2), hvoraf det ene bruges til optagelse af ilt og næring, mens affaldsstoffer sendes ud gennem det andet. Begge rør har desuden en funktion i forplantningen.

Figur 2. Til venstre: Skallerne på T. navalis som bliver brugt til at bore igennem træ (x100). Til højre: rørene (x20) som er den eneste del, der rager ud i vandet. Fotos: David Gregory, Nationalmuseet

Selvom pæleormen har udviklet sig til at leve i træ, starter den sit liv frit svævende i vandet (Figur 3).

Figur 3. Teredo navalis livscyklus (efter Nair og Saraswarthy, 1971).

Når vandtemperaturen når omkring 15°C starter reproduktionen. Gennem udstødsrøret frigiver hannen sæd i vandet, som hunnen derefter samler op gennem sit indsugningsrør. Æggene tilbringer op til fem uger i moderens gællekammer, før de slippes ud i vandet som frit svømmende larver kaldet veliger. Hunnerne gyder 3-4 gange på en sæson og frigiver 1 - 5 millioner larver hver gang. Veliger driver omkring i vandet i 2-3 uger, hvor de udvikler rør, gæller og fod, hvorefter de unge pæleorm er klar til at finde et stykke træ at slå sig ned på.

På dette stadie er pæleormen meget lille og laver kun millimeterstore huller i træet – hvorfor det kan være svært at se, om et skibsvrag er blevet angrebet af pæleorm (Figur 4).

 

Figur 4: Et stykke træ angrebet af pæleorm. Øverst: Ydersiden af træt, hvor det er svært at se indgangshullerne fra pæleorm. Nederste: Samme stykke træt set indefra med tydelige angreb af pæleorm. Foto: David Gregory Nationalmuseet.

Når den har boret sig ind i et stykke træ, forlader den aldrig sin hule. Den orienterer sig med træets årer, og ved at bruge de to skaller på hovedet som en rasp, graver den sig ind i træet og skaber dermed en perfekt cirkulær tunnel i sin bolig.

Pæleormen kan mærke tilstedeværelsen af andre pæleorm i træet og holder afstand til nærliggende tunneler. Det savsmuld, der dannes ved boring, tager skibsormen ind i munden. Ironisk nok kan pæleormen ikke udnytte selve træet, men den kan udvinde kulhydrater fra det ved hjælp af en unik endosymbiotisk bakterie (Teredinibacter turnerae), der producerer cellulolytiske enzymer.

Indersiden af pæleormens tunneler er foret med et tyndt lag calciumcarbonat, som beskytter dens bløde krop. Skallerne og tunnelernes foringer hjælper os, når vi laver forsøg med pæleorm, da de tydeligt træder frem på røntgen (Figur 5).

Figur 5: Et stykke fyr træ som er blevet eksponeret i kun 6 måneder. Skallerne og lagene af calciumcarbonat kan ses tydeligt på røntgen. Foto: Nationalmuseet.

 

Hvis det stykke træ, som pæleormen lever i, tages op af vandet, eller blive udsat for luft, kan den trække sine rør tilbage og lukke hullet ved hjælp af to små "låg". På denne måde kan pæleormen faktisk tilbringe flere uger uden ilt, da den kan overleve på sukker lagret i dens krop (Figur 6).


Figur 6. Til venstre rørene og ved siden af de to små låg. Til højere er rørene blevet trukket til bage i tunnelen og forseglet med to de to låg. Fotos: David Gregory, Nationalmuseet.

Levetiden for en pæleorm er normalt to til tre år, og i den periode kan den blive op til 30 cm lang. Eksemplarer med en længde på 60 cm og en diameter på 1 til 2 cm er dog blevet fundet i spanterne og kølen på resterne af en middelalderkog, der blev udgravet i Kolding Fjord (Figur 7).

 

 

Figur 7. Angreb af pæleorm i tømmeret fra Kolding-koggen. Foto: David Gregory, Nationalmuseet.

 

Når vi udfører forsøg med små moderne blokke af fyrre- eller egetræ, oplever vi ofte, at pæleorm kan fortære dem i løbet af 6 til 12 måneder (Figur 8).

Figur 8: Tre fyrretræsklodser efter kun et års eksponering for pæleorm ved Lynæs Havn. Foto: David Gregory, Nationalmuseet.


Heldigvis overlever pæleorm ikke i det område i Østersøen, hvor vragene blev fundet. Det skyldes miljøet og især temperaturen, saltholdigheden og opløst ilt i vandet. Ved hjælp af det, der kaldes en CTD-logger, (Conductivity, Temperature, Depth), målte vi saltholdighed, temperatur og dybde omkring vragene. Loggeren blev ved hjælp af et spil og sænket ned fra ”Sima”, hvorefter den automatisk målte og lagrede (loggede) de forskellige parametre for hver 50 cm, den blev sænket ned gennem vandet (Figur 9).

Figur 9: CTD datalogger. Foto: JD-Contractor / Nationalmuseet.

Da loggeren blev hentet op, blev de lagrede data downloadet til en computer, og resultaterne bekræftede, at havbunden omkring vragene var 150 meter dyb. På disse dybder er der intet sollys, og vandets mørke har forhindret vækst af tang på vragfladerne, sådan som det ses på ROV-billederne og 3D-modellerne. Temperaturerne omkring vragene var omkring 12°C og saltindholdet (beregnet ud fra ledningsevnen) ved havbunden var omkring 12 PSU (Practical Salinity Units) (Figur 10).

Figur 10. En CTD-profil over et af vragene. Data: JD-Contractor / Nationalmuseet.

Interessant nok er disse temperaturer og denne saltholdighed befordrende for vækst og spredning af pæleorm, men heldigvis begrænses de af en anden meget vigtig faktor, nemlig mængden af opløst ilt i vandet. Som nævnt overlever pæleorm ikke på træ alene og får næring ved at suge havvand ind og frafiltrere næringsstoffer og opløst ilt. Uden ilt kan de ikke overleve. Selvom det ikke var muligt at måle opløst ilt ved denne lejlighed, er Gotlandsdybet godt undersøgt og overvåget (Feisterl et al., 2004) og på vragenes placering og dybder er der ingen opløst ilt – og heldigvis ingen pæleorm.

Men manglen på ilt er ikke ensbetydende med, at der ikke sker noget henfald. Nedbrydning af træ og andre materialer som rigning tovværk og sejl samt genstande af jern såsom kanoner, fastgørelser og søm vil stadig forekomme, men langsomt. Det vil tage århundreder eller måske endda årtusinder og er genstand for vores igangværende forskning og vil blive beskrevet i et fremtidigt opslag.

Yderligere læsning

Björdal, Charlotte Gjelstrup, and David Gregory, 2012, WreckProtect: Decay and Protection of Archaeological Wooden Shipwrecks. ArchaeoPress, Oxford. www.wreckprotect.org

Eriksen, A. M. and D. Gregory (2016). "Degradation of Archaeological Remains by Shipworm." Conservation and Management of Archaeological Sites 18(1-3): 30-39.

Feistel, Rainer, Günther Nausch, Wolfgang Matthäus, Elzbieta Lysiak-Pastuszak, Torsten Seifert, Ian Hansen, Volker Mohrholz, Siegfried Krüger, Erik Buch, and Eberhard Hagen 2004. Background data to the exceptionally warm inflow into the Baltic Sea in late summer of 2002. Meereswissenschaftliche Berichte IOW 58:1.

_______________________________________________________________________

101 år gammel ubåd fundet i Skagerak

Sea War Museum Jutland, Thyborøn, har nord for Hirtshals fundet vraget af den britiske ubåd ”G 8”, som forsvandt i januar 1918. Ubåden ligger på godt 100 meters vanddybde, og en undersøgelse af vraget ved hjælp af en undervandsrobot tyder på, at ubåden er sunket efter en ulykke eller et teknisk uheld.

”Skroget er meget rustent, og der er tæret flere store korrosionshuller både i yderskrog og i trykskrog. Der ses ikke umiddelbart skader efter miner eller andre eksplosiver, som normalt bortsprænger og deformerer jernkonstruktionerne,” siger direktør Gert Normann Andersen fra Sea War Museum Jutland.

 

Vraget blev i første omgang scannet ved hjælp af en 3D-multibeamscanner, der kan tegne nøjagtige billeder af alt, hvad der ligger på havbunden. Scanningen viste, at ubåden havde samme længde og bredde som ”G 8”, og derefter blev den endelige identifikation foretaget ved hjælp af et kamera på en undervandsrobot.

”Vraget er dækket af trawl og garn, hvorfor det er vanskeligt at se alle detaljer, men jeg er ikke i tvivl om, at der er tale om ”G 8”, siger Gert Normann Andersen.

Stævnen er fri af havbunden og står lodret og meget skarpt. Lidt længere tilbage ses mundingen af et torpedorør på hver side af skroget, og agten for dem ses beskyttelsesbøjlerne til dybderorene. På styrbords side er bøjlen helt dækket af trawl og garn, hvorimod den tydeligt kan ses på bagbords side. Dybderoret peget stærkt opad, hvilket indikerer, at man har forsøgt at sejle ubåden op til overfladen efter et uheld af en eller anden art.

 

Dækket mellem stævnen og tårnet er meget tæret, og på de steder, hvor skroget ikke er dækket af garn og trawl, er det muligt at se direkte ind i ubåden. Der er også megen garn og trawl på tårnet, men det er alligevel muligt at se nogle af messingpladerne i tårnet samt de to periskoper.

På dækket bag tårnet kan man følge hele opbygningen, og helt henne agter ses en torpedoluge med et tandstangsarrangement, som er beregnet til at åbne lugen med.

Under skrogets agterende kan man se lidt af roret, og desuden kan man se beskyttelsesbøjlerne over dybderorene på hver side, selvom selve dybderorene er skjult af garn og trawl.

”G 8” var tilknyttet den 10. Ubådsflotille, der var stationeret i mundingen af floden Tees i Yorkshire. Den 27. december 1917 forlod “G 8” basen med en besætning på 28 mand og ordre til at patruljere i Kattegat. Ubåden skulle starte hjemrejsen den 3. januar og skulle efter planen være tilbage den 6. januar 1918. Da den ikke dukkede op, blev ubåden officielt erklæret for savnet den 14. januar 1918.

Sea War Museum Jutlands fund af ubåden 101 år senere viser, at den allerede var på vej hjem, da den blev ramt af uheld. ”G8” ligger nemlig med stævnen pegende direkte i retning mod Tees.

Museet har i alt fundet 31 ubåde, som stammer fra begge verdenskrige, og det har altid været muligt at se, om de var sunket på grund af miner, torpedoer eller bomber.

”På ”G 8” kan vi ikke se tegn på eksplosionsskader, men ubåden kan være slået læk ved en eksplosion der er sket tæt på, eller være blevet læk af anden årsag, hvorefter besætningen desperat har forsøgt at sejle ubåden op til overfladen” siger Gert Normann Andersen.

 

Yderligere oplysninger:

Sea War Museum Jutlands direktør:

Gert Normann Andersen

tlf. +45 2325 4011

mail: gna@jdcon.dk


 

Flygtningeskibe scannet i Østersøen

Under vore undersøgelser i Østersøen med Global Expeditions Group scannede vi både gamle og nyere vrag. Nedenfor er en historie om vrag fra 2. verdenskrig, som forstærker Sea War Museum som et antikrigsmuseum.

Vi scannede de tre store flygtningeskibe, som blev sænket i slutningen af 2. verdenskrig i Østersøen, hvorved over 20.000 mennesker omkom. Det var mest kvinder og børn som flygtede for de russiske styrker samt sårede tyske soldater.

se mere her


 

Sea War Museum, JD Contractors and Global Expeditions Group carried out a joint wreck expedition to the Baltic Sea

In the spring of 2019 Sea War Museum (SWM) together with JD-Contractor and US-based Global Expeditions Group (GXG) performed its first large wreck survey expedition to the Baltic Sea. Over a period of little more than two weeks, M/S Cable One covered more than 600 nautical miles in the Baltic Sea, documenting, 33 wrecks.

 

For the expedition, JD-Contractor’s M/S Cable One sailed with both Multibeam, Magnetometers, Side Scan Sonar, and Sub-bottom profiler as well as ROV's and TROV's. The different technologies made it possible to gather a great deal of data about the various wrecks in a relatively short amount of time. This data will be used to study and potentially identify the wrecks, and will also begin to provide a basis for comparative studies about the preservation of wrecks in the Baltic Sea as compared to those in the North Sea.

 

Sea War Museum and JD-Contractors carried out the expedition in partnership with US-based Global Expeditions Group (GXG). For over 40 years, GXG has delivered outstanding experience-based academic, adventure, and service programs. In collaboration with marine archeologists, maritime surveyors, and non-profit organizations, GXG is partnering in the project to specifically collect baseline survey data of ancient shipwrecks in the Baltic Sea, which GXG began to document in 2013. GXG's goal is to utilize today's advanced underwater survey and remote sensing tools to collect information that augments GXG's educational offerings for high school, university, and adult learners while promoting in situ preservation and protection of wrecks sites that are of historical significance. GXG's goals link ideally with those of Sea War Museum and JD-Contractors who's joint ambition is to work towards a new model in marine archaeological collaboration, based on partnerships between commercial companies, museums, the academic community, and non-profit organizations.

 

The results of the recent expedition will be studied by experts on both sides of the Atlantic, as well as by students of marine archeology. By joining forces on a Baltic Expedition, Sea War Museum, JD-Contractor and GXG hope to contribute to not only the preservation of underwater cultural heritage but also to develop the field of marine archaeology thru the use of in situ remote sensor data collection.


 

Sea War Museum, JD Contractors and Global Expeditions Group carried out a joint wreck expedition to the Baltic Sea

Ny samarbejdspartner for Sea War museum

 

scroll down for english

 

Sea War Museum har gjort sig bemærket internationalt med vor registrering og dokumentation af skibsvrag i Nordsøen.

Derved har vi fået en række meget gode samarbejdspartnere, hvor sidste skud på stammen er det amerikanske selskab, Global Expeditions Group ”GXG”, som i fremtiden kan inddrage os i flere meget interessante globale projekter m.h.t. udstyr og marinarkæologi.

 

Den første store opgave med dem blev udført i maj måned i Østersøen, med et fortrinligt samarbejde. Se den engelske pressemeddelelse nederst.

 

GXG har noget af det bedste udstyr og nogle af de bedste eksperter i verden. I et samarbejde med os, vil de være med, behandle og forske i det materiale som vi kan  tilvejebringe. GXG vil også behjælpelig med at finde finansiering til disse projekter, så det åbner helt nye muligheder for vort museum.

 

I forvejen har Sea War Museum et rigtig fint og godt samarbejde om forskellige projekter med flere universiteter og forskningsprofessorer.

 

Vi har således allerede projekter med, forskningsprofessor David Gregory fra Nationalmuset, Dr. Rory Queen fra Ulster Universitet i Nordirland, Dr. Innes McCartney fra Bournemouth Universitet i England. Vi har også et samarbejde og projekter med både Århus universitet og Syddansk Universitet.

 

Se mere i artiklen i Lemvig Folkeblad: HER

 

Årets første ekspedition Marts 2020

 
 

Sea War Museum drager ud på årets første ekspedition.
Denne gang er det i samarbejde med den polske organisation Santi Odnaleźć Orła og dykkere fra det polske firma SANTI.
Vi håber på at finde den polske undervandsbåd Orzel som forsvandt i Nordsøen med alle ombordværende i slutningen af maj 1940.
Det formodes, at Orzel er stødt på en mine midt i Nordsøen eller i Skagerrak. Midt i Nordsøen havde tyskerne udlagt flere spærringer, som tilsammen blev kaldt Vestvolden, og nordvest for dette område var der i Skagerrak udlagt yderligere fem minerækker.

SE MERE HER


 

Vragresterne af U20

Vraget scannet med et 3D ekkolod, ubåden ligger til venstre for den mørke linje og skyggen af motorerne kan ses som to skorstenspiber ude til venstre.

Den 14. september 2021 overdrog Jens Hempel Hansen fra firmaet H.J. Hansen resterne af den tyske undervandsbåd U20 til Sea War Museum Jutland, som dermed fik et stort ønske opfyldt. 

Oprindeligt var det firmaet Petersen & Albeck, som i 1918 købte det strandede vrag af ”U20” af den tyske stat med henblik på ophugning. Dette firma blev senere omdannet til Uniscrap A/S, og efter flere fusioner og virksomhedsovertagelser blev det sidste år en del af H. J. Hansen, som derfor kunne disponere over vraget og opfylde museets ønske. 

Efter købet i 1918 blev der sprængt og skåret ved ubåden, og meget blev bjerget ind på land. Men hele bunden af ubåden med de to motorer forsvandt ned i sandbunden, hvorfor det stadig eksisterer ude på havbunden i dag. Kysten er på det pågældende sted rykker ca. 200 m tilbage, hvorfor vraget nu ligger frit ude på havbunden. 

Det ligger ud for Vejlby Klit på bare fem meter vand og er nu blevet afmærket med en rød bøje, så sportsdykkere og andre interesserede kan se hvor vraget ligger. 

Det var Kim Schmidt og to dykkere fra JD-Contractor, Jack Tabone og Allan Hansen, som for Sea War Museum placerede bøjen tæt ved ubådens to motorer. Motorerne står omtrent midt i vraget og hvor over der kun er to meter vand. 

Der var ikke megen sigtbarhed i vandet ved vraget den pågældende dag, men dykker Allan Hansen kunne fortælle, at vraget stort set ligger blotlagt på havbunden. Selv enderne af skrueakslerne fandtes en meter over havbunden. Skruerne er tidligere sprængt af vraget, den ene skrue opbevares ved Krigsmuseet i København, og den anden skrue står i udstillingen på Sea War Museum i Thyborøn. 

I klitten lige ind for strandingsstedet står et skilt med informationer om vraget. Det er en del af ”Skibsvragenes Kyst” der fortæller positioner og historier om de mest interessante vrag langs vestkysten. Skriftet med alle disse historier kan købes på Sea War Museum. 

Gert Normann 


 

Sea War Museum søger efterkommer af Jens Rønn

Sea War Museum søger efterkommer af Jens Rønn

Kære efterkommer efter Jens Rønn

Vedr. rettigheder til vraget af undervandsbåden U20

 I 1918 købte firmaet Petersen & Albæk vraget af den tyske stat for at bjerge alle metaller i undervandsbåden.

Efterfølgende lavede det en aftale med entreprenør Jens Rønn om bjergning fra vraget, hvilket resulterede i, at Jens Rønn i Vrist købte 1/3 af vraget.

I de efterfølgende år blev stort set alt af værdi bjerget fra vraget, så kun bundstedet med resterne af de to historiske motorer stod tilbage på havbunden. Da jeg selv undersøgte vraget i 1980, var tårnet sprængt af undervandsbåden og lå på havbunden uden for vraget. Det blev efter en kontakt til Farvandsvæsenet og Lemvig Museum bjerget op af undertegnede og hjælp af store maskiner fra Vejlby Gruslejer og placeret i klitten lige ind for vraget. Senere blev det placeret ved Strandingsmuseet i Thorsminde.

I dag står tårnet sammen med skruen, periskopet og kanonen fra U20 på Sea War Museum i Thyborøn.

Museets forfatter Knud Jakobsen fik den ide, at det kunne være helt fantastisk, hvis Sea War Museum, som det eneste museum i verden, kan få ejendomsretten til ubådsvraget og dermed selv sikre, at det bevares intakt. Derfor spurgte vi firmaet Petersen & Albæk, som i dag hedder HJ Hansen, om vi måtte købe deres 2/3 af vraget for et symbolsk beløb.

Firmaets ejere, Jens Hempel Hansen og hans far Hans Erik Hempel Hansen, var positive og vil overdrage deres 2/3 af vraget til museet ved en officiel sammenkomst, på museet tirsdag den 14. september kl. 14.

Vi vil derfor gerne invitere alle nulevende arvinger efter Jens Rønn med til denne overdragelse. Den vil foregå på Sea War Museum, Kystcentervej 11, Thyborøn, den 14. september kl. 14. Her vil man også få mulighed for i lighed med HJ Hansen at overdrage eventuelle andele til museet via vedhæftede gavebrev, som gerne bedes udfyldt.

Med din hjælp håber jeg, at det i fremtiden kan blive et lokalt og relevant museum, der kan stå som ejer af det historiske vrag.

Med de bedste hilsener

Gert Normann Andersen


 

Tyske granater fundet i sø efter stor dykkeraktion

Årets sidste ekspedition for Sea War Museum Jutlands foregik den 5. december 2019

Tyske granater fundet i sø efter stor dykkeraktion
Det helt store udstyr blev fundet frem, da der skulle dykkes efter genstande fra 2. Verdenskrig.

Se TV Midtvests artikel og udsendelsen om ekspeditionen (scroll ned efter artiklen) HER

 


 

Nyt fra sidste uges ekspedition på Nordsøen

Scanning af HMS Narwhal
23.03.2019
 
Ekspeditionen løb fra tirsdag aften til fredag aften. Der var 19 deltagere inkl. skibets besætning. Vejret var fint, men der var en del bølgegang, især i den første del af turen, herefter var bølgehøjden meget varieret.
 
Denne gang undersøgte vi et område omkring Ekofiskfeltet, hvor vi ud over generelle registreringer og opmålinger af skibsvrag håbede at finde vragene af tre meget omtalte ubåde, der menes sunket i dette område. Det er den polske ”Orzel”, den hollandsk ”O13” og den britiske ”HMS Thames”.
 
Der blev i alt undersøgt 52 positioner, hvorved der fandtes og opmåltes 34 skibsvrag.
Desværre blev ingen af de tre undervandsbåde fundet, og dermed er en nyhedshistorien ikke aktuel på nuværende tidspunkt. Optagelser kan gemmes, så de er klar når undervandsbådene bliver fundet. Vi havde bestemt regnet med at finde den polske undervandsbåd ”Orzel”, da vi havde fået nogle nye fiskerpositioner som lå ved et minefelt i det område hvor Orzel skulle operere. Da vi allerede har kortlagt de fleste vrag øst for Ekofiskfeltet i retning mod Norge, Danmark og Tyskland, og det polske team har gjort det samme i retning mod Skotland, var der kun et begrænset område som manglede, herunder det nævnte minefelt med to vrag.
 
Vi fandt to ubåde i eftersøgningsområdet, ”U 319” som blev scannet, og ”HMS Narwhal”, som både blev scannet og filmet med en ROV. Især den polske deltager var glad for vores videodokumentation, som bekræfter, at det er vraget af ”HMS Narwhal”, de har fundet. De karakteristiske torpedorør i stævnen blev filmet sammen med dybderorene. Det kan ses, at ubåden er ramt af en flybombe foran tårnet, hvor kameraet fra ROV’en kunne filme direkte ned i undervandsbåden. På tårnet kunne man se de to karakteristiske periskoper i styrbord side af tårnet.
 
Der sad store mængder trawl på vraget især fra tårnet og agterefter. Trawlnettet stod her 20 meter op over skroget. Det var til stor fare for vores ROV, hvorfor den agterste del af undervandsbåden ikke blev filmet.
 
”HMS Narwhal” blev sænket af et tysk fly og gik ned med hele besætningen på 59 mand.
På vej hjem fandt vi 30 sømil vestnordvest af Thyborøn endnu en ubåd, og for en gang skyld var den ikke sænket ved en krigshandling. Det viste sig hurtigt, at der var tale om en russisk ubåd af Whiskey-klassen, og en nærmere undersøgelse fastslog, at der er tale om den russiske ubåd ”S 194”, som i 2007 sank under bugsering i Nordsøen. Ubåden var på vej fra et værft i Polen til Thailand, hvor den skulle indgå i et teknisk museum.
 
De øvrige vrag, som blev fundet, var overvejende gamle dampskibe, coastere og fiskefartøjer. Der blev fundet et par laster fra sejlskibe (træskibe) som nu er forsvundet. Alt sammen er et godt materiale til vort projekt om nedbrydning af skibsvrag.
 
Hele holdet er blevet nogle gode erfaringer rigere, og hvad deltagerne har fået ud af turen kan læses på de enkeltes Facebook, som vi selvfølgelig laver link til.
 
Gert Normann Andersen
 
Se flere scanningsbilleder og aninmation herunder.
 
En video fra vraget af ”HMS Narwhal” lægges en af de nærmeste dage på YouTube vi vil offentligøre det her.
 

 

HMS Narwhal
Russisk u-båd S 194
Russisk u-båd S 194

 

Årets første ekspedition

Hele holdet på Vina før afsejlingen.

Sea War Museum sejlede den 18.03.19 ud på årets første ekspedition for at opklare .endnu flere gåder og mysterier.

Opgaven er primært at registrere skibsvrag i nogle af de områder, vi mangler i Nordsøen, hvor der bør kunne findes nogle særdeles interessante vrag med helt særlige historier.

Med på turen er der en række teknikere eksperter, forfattere, historikere/marinarkæologer, studerende fra Syddansk Universitet, en polsk samarbejdspartner, samt en fotograf fra TV2.

...

Vi har længe ventet på at komme af sted, men vejret i første halvdel af marts har været præget af lavtryk, hvilket har givet blæst og store bølger.

Nu tegner vejrmeldingerne til, at vi får en lille uge med nogenlunde vejr. Det bliver bestemt ikke havblik, men vi kan godt arbejde i bølgehøjder på et par meter.

Når ugen er omme, håber vi på at komme med sensationelle nyheder. Er det ikke netop de nyheder, vi selv forventer, kommer vi under alle omstændigheder et stort skridt videre med vort vigtige arbejde med at finde og registrere alle synlige skibsvrag i Nordsøen.

Det bruges blandt andet som dokumentation af vragenes nedbrydning, som vi har et projekt om sammen med Nationalmuseet og Ulster universitet. Dertil har alle skibsvrag en historie, hvor vi vil kunne bidrage med nye oplysninger.

Gert Normann Andersen


 

Vi finder lidt af hvert - ”Sierra Cordoba“

Sierra Gordoba malet sort kort efter den var bygget i Bremerhaven

Scroll ned for at se scanningsbilleder.

I den danske del af Nordsøen ligger tre store vrag af passagerskibe fra nyere tid. Dem bringer vi noget om i den kommende uge.

Vi starter med den tyske oceandamper, passagerskibet ”Sierra Cordoba“.

Skibet blev bygget på Bremer Vulkan Vegesack værft i 1924.  Det havde en besætning på 300 og kunne medføre 1093 passagerer.

Den blev overtaget af krigsmarinen i 1940 og blev brugt som beboelsesskib i Kiel, flyttet til Hamborg i 1944 og her overtaget af englænderne i 1945, hvorefter det fortsat blev brugt til beboelsesskib.

I januar 1946 opstod der brand om bord, hvorefter skibet kom til at ligge uvirksomt frem til januar 1948. Her blev det besluttet, at skibet skulle hugges op i Skotland, og under bugsering fra Hamborg til Clyde, sank skibet på ca. 20 m vand vest for Nymindegab.

Sierra Gordoba malet hvid i 1940 efter nazisterne var kommet til magten.

Det nye vrag var til stor fare for skibsfarten. Ved lavvande ragede det en meter op over vandet, mens det ved højvande lå helt under vandoverfladen. Derfor blev vraget sprængt, så der blev 15 m fri vanddybde over vraget.

På vores scanninger kan man se, at vraget i dag ca. 155 m langt og ca. 29 m bredt. Skibet var oprindelig kun 18,08 m bredt, men vragstykker, som er faldet ud under de mange sprængninger, og vandets bølgebevægelser har gjort vragstedet bredere i dag.

Tre store kedler står forrest i midten af vraget. Agten for dem er de to store tregangsdampmaskiner sprængt ned, men fra dette sted kan man se to skrueaksler, som går agterefter i vraget. Noget af skibssiden med dæk ligger ude til bagbord ved agterskibet. I den forreste del af vraget kan man se to store stykker skibssider, som ligger med ydersiden op ad inde i vraget.

En skanning af det 155 m lange vrag fra 2018.
Tre store dampkedler ses tydeligt i vraget.
To skrueaksler kan ses i bunden af agterskibet.

Sierra Gordoba som et eksempel fra ”Vragscan”

(232 Kb)
åben pdf filen HER
Sea War Museum har stor glæde af Gert Juhls register ”Vragscan”.

Ulykkes-vrag fundet ved Skagen - M/S Pionier

scanning af vraget af M/S Pionier

 

Pressemeddelelse 06.09.2018

Anden Verdenskrigs største krigsforlis i dansk farvand endelig opklaret

Se videopklip af vraget her: https://www.youtube.com/watch?v=GjQmQaK5H2E

Sea War Museum Jutland har på en ekspedition i Skagerrak fundet vraget af det tyske troppetransportskib M/S Pionier, som blev sænket den 2. september 1940. Skibet var på vej fra Frederikshavn til Frederiksstad i Norge med 823 mænd og kvinder om bord inklusive besætningen, da det nord for Skagen blev ramt af en voldsom eksplosion og hurtigt begyndte at synke.

HMS Sturgeon

Forliset kostede 338 af de ombordværende livet og var dermed den alvorligste krigsbegivenhed, som ramte de tyske styrker i Danmark under den fem år lange besættelse. Ifølge britiske oplysninger var det ubåden HMS Sturgeon, som med en torpedo sendte Pionier til havets bund, hvilket hårdnakket blev afvist af den tyske propaganda. Den hævede, at skibet enten sejlede på en mine, blev ramt af sabotage eller blev offer for en kedelsprængning. Det sidste var i virkeligheden helt usandsynligt, da Pionier ikke var et dampskib, men havde en stor sekscylindret dieselmotor.

Efter krigen har forliset givet anledning til mange gisninger, og vraget af Pionier har længe været et af de mest eftersøgte i Danmark. Danske og udenlandske dykkere har dog hver gang søgt de forkerte steder. Sea War Museum Jutland fandt Pionier 15 sømil fra Skagen på positionen 057° 58.368' N, 010° 51.551' E, hvilket er væsentligt længere mod øst end hidtil antaget. Vraget ligger på 177 meters vanddybde, hvilket gør det meget vanskeligt tilgængeligt.

”Vores scanning af vraget underbygger de britiske rapporter. Agterskibet mangler, og alt tyder på, at skibet er blevet revet midt over af en torpedo. Den agterste del er sandsynligvis sunket med det samme, hvorefter den forreste del er drevet langt mod øst, før den sank. Vi fandt den ganske vist i internationalt farvand, men helt inde på svensk sokkelområde,” siger Sea War Museum Jutlands direktør, Gert Normann Andersen.

M/S Pionier

M/S Pionier var et moderne motorskib på 3285 bruttotons, der blev bygget som køleskib til rederiet F. Laeisz i Hamborg i 1933. De første år sejlede det med bananer fra Cameroun til Europa, men i 1940 blev det rekvireret af den tyske krigsmarine og indsat som troppetransportskib mellem Danmark og Norge.

På sin sidste tur medførte Pionier en blandet skare bestående af søofficerer, flypersonel og sygeplejersker samt et større kontingent tyske alpejægere, der var på vej tilbage fra orlov. Vindstyrken var 7 til 8 med høj søgang, og da der straks efter eksplosionen udbrød brand om bord, udspillede der sig hjerteskærende scener.

Skibet fik hurtigt slagside til bagbord og sank med agterenden først, men på grund af branden og store mængder olie på havoverfladen kunne ledsagende og tililende skibe ikke komme tæt på. De måtte nøjes med at samle overlevende op fra vandet og fra redningsflåder.

begravelse 6. september 1940

De overlevende blev bragt ind til Skagen og Frederikshavn, men 93 blev aldrig fundet. Den 6. september 1940 blev 245 tyskere begravet på Frederikshavn Kirkegård i krigens største massegrav i Danmark. Nogle af de omkomne er formodentligt gået ned med vraget, som derfor må betragtes som en krigergrav.

HMS Sturgeon deltog senere i jagten på slagskibet Bismarck, og fra den 11. oktober 1943 til den 14. september 1945, var hun udlånt til den hollandske marine, hvor hun gjorde tjeneste under navnet ”Zeehond”.

Museets direktør, Gert Normann Andersen, svarer gerne på spørgsmål på + 45 23254011, e-mail: gna@jdcon.dk


S/S Bentinck

Lastrum og rester af kahytter agter kan ses.

 Vragene af træskibe i Nordsøen og Skagerrak nedbrydes og forsvinder fuldstændig i løbet af en kort årrække. Undtagelsen er de vrag, som ligger nede i havbunden dækket af sand og aflejringer.

De gamle jerndampskibe i samme område kan findes, men er generelt utrolig ødelagte og nedbrudte.

En undtagelse er S/S Bentinck fra 1888, som nu er fundet i Skagerrak af Peder Schmidt og efterfølgende skannet af Sea War Museum.

Det engelske dampfragtskib Bentinck, der var lastet med træ, kæntrede og sank i hårdt vejr den 14. august 1888. Besætningen gik i skibsbåden i høj søgang. Den blev observeret fra dampskibet ”Svea”, der reddede hele besætningen, 17 mand som landsattes i Gøteborg.

Vraget blev efterfølgende uskadeliggjort for sejladsen ved fjernelse af masterne, så der blev 11 favne vand over vraget.

Normalt vil et jernskibsvrag fra 1888 være fuldstændig nedbrudt i dag, så dæk og skibssider ikke mere vil kunne erkendes.

Kun meget kraftige jerndele som maskine, kedler, skrueaksel, skruen og ankrene vil ligge tilbage på havbunden, mere eller mindre korroderede og ødelagte.

S/S Bentinck var bygget i 1873 i Whitehaven. Det var et langt smalt skib på 555 brt., som havde tre master og var sejlførende. Det var 232 fod langt og 29 fod og 2 tommer bredt. Det var udstyret med en tregangsdampmaskine, men kunne også sejle for sejl alene.

Vraget står i dag på havbunden i sin fulde længde med slagside til styrbord.

Vraget står med slagside til styrbord.

Det meste af bagbordssiden og dækket er intakt, så man tydelig kan se ned i fire store lastrum. Også stævnen med bakken står synlig.

I agterskibet ses resterne af flere kahytter og rum, ligesom kedel og maskine kan ses af de dykkere, som svømmer ned gennem maskincasingen.

Det er for Nordsøen og Skagerrak et helt usædvanligt velbevaret jernskib! Andre vrag som er nyere i samme område, er meget nedbrudte.

Hvad er det som gør, at netop dette vrag holder sig bedre? Er det en særlig god kvalitet af jern der er brugt i dette skib? Eller hvad gør sig gældende. Det vil indgå i vores forskningsprojekt med David Gregory fra Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling.

Knapper fra Lewis lærredsbukser som er fundet i vraget. Er Lewis mon forgængeren for firmaet Levis der leverer de cowboybukser man kan købe i dag?
Selv det træ som ligger i lasten er bevaret, kun ganske let angrebet af pæleorm.

 

Fundet af damperen Chanticleer

Multibeam billede af Scanticleer i 2018. Det eneste, som rager lidt op over havbunden, er resterne af dampmaskinen, der ses som en brun klump på scanningen
Det engelske dampskib ”Chanticleer” forsvandt sporløst med mand og mus for 130 år siden.
Nu er det fundet af Sea War Museum Jutland

Skibet forlod Blyth i England med en last kul og 14 besætningsmedlemmer den 23. september 1889 og er ikke set siden. Skibet skulle til Sølvesborg i Sverige, men nåede aldrig frem.

S/S Chanticleer blev bygget i 1853 og var 36 år gammelt, da det forsvandt. Samme år var skibet i tørdok, hvor der blev udført store reparationsarbejder på skroget. Ved søforhørene anså man derfor skibet for at være i god og forsvarlig stand.

Under den store eftersøgning af alle vragene fra Jyllandsslaget, fandt vi i samme område som HMS Sparrowhawk et vrag, som vi ikke undersøgte nærmere i første omgang. På scanningerne kunne vi dog se, at der ikke var tale om resterne af et krigsfartøj. Dette vrag vente vi senere tilbage til, hvor der blev lavet yderligere multibeam-scanning og sendt en ROV ned for at undersøge og filme vragresterne.

ROV’en filmede hele vragstedet systematisk fra agterskibet med resterne af skruen og fremefter. Her blev klokken fundet l den fjerneste ende, som har været skibets forende. Skibets ankre var væk, formentligt fanget af en trawler.

Klokken

Vraget var næsten tæret helt ned og forsvundet. Kølen og skruen af jern ligger i havbundsniveau og begge skrueblade er næsten tæret væk, så kun navet og det inderste af begge blade er tilbage. Ikke langt inde i agterskibet ligger resterne af en dampmaskine med to cylindre væltet om på siden. Dampkedlen findes ikke i eller ved vraget, så den må være trukket væk af en stor trawler.

Rester af rustne jernprofiler og andre tykkere jerndele ligger spredt nede i niveau med havbunden og angiver konturerne af skibets omtrentlige længde og bredde. Ude i den forreste del af vraget stod skibsklokken fint nede på bunden omgivet af lidt tærede jerndele.
Hvis ikke skibsklokken med skibets navn var fundet, havde det været meget svært at fastslå skibets identitet

Efter så mange år på Nordsøens bund er det forståeligt, at alt træ er ædt op af pæleorm, og at jern er rustet væk, men selv bronze som skulle være søvandsbestandigt, forsvinder langsomt i havet.
Bronzeklokken er fuld af tæring i overfladen og med dybere grubetæringer.

Navn og årstal står så svagt, at det kun kan ses efter vor konservator med sort farve har markeret de svage fordybninger af tal og bogstaver, der er tilbage i metallet.

(artiklen fortsætter under næste billedet)

Kort over Nordsøen

Den røde linje viser skibets planlagte rute over Nordsøen og den gule nål viser, hvor vraget blev fundet

Vraget blev fundet i forbindelse med Sea War Museums eftersøgning af skibsvrag fra første verdenskrig ca. 69 sømil vest for Thorsminde. På kortet kan man se skibet er presset ud af kurs fra den planlagte rute, inden det sank.

I slutningen af september 1889 var der flere svære storme i Nordsøen, og det er sikkert en af dem, som var årsag til, at skibet gik ned.

Når vi finder et nyt skibsvrag, tænker man hver gang på, hvad er det for et skib og hvad er der sket her?

Når vi er så heldige af finde en skibsklokke med navn, eller en plade med data over skibet fra bygningen af samme, er det forholdsvis nemt at grave historien frem.

Ofte er det en tragisk og ulykkelig historie, hvor hele besætninger er omkommet, noget som gik hårdt ud over familier i land, da deres kære og forsørger pludselig var væk for altid.

Gert Normann


 

Den Tyske ubåd "UB 90"

Sea War Museums forfatter og Journalist Knud Jakobsen har endnu engang skrevet en spændende historie med udgangspunkt i et vragfund - denne gang om den Tyske ubåd "UB 90", der forsvandt under Første Verdenskrig.
Læs artiklen her i Lemvig Folkeblad: se den her


 

Nordeuropas næststørste vrag

Den dødsdømte Fu Shan Hai.

Scrol ned for at se animation og og pdf fil

 

Den 21. maj 2003 sank den knap 70.000 tons store kinesiske bulkcarrier ”Fu Shan Hai” efter en kollision med den polske coaster ”Gdynia” på ca. 70 m vand lidt nord for Hammeren på Bornholm.

Det stod hurtigt klart, at skibet ville synke, så besætningen gik i redningsbådene, hvorved alle blev reddet.

Fu Shan Hai går ned og luftholdigt fosfat sprøjter ud af lasten som en eksplosion.

 

Fu Shan Hai var lastet med omkring 68.000 tons fosfat. Til fremdriften havde det 1.680 tons svær fuelolie, 110 tons dieselolie og 35 tons smøreolie.

Ved kollisionen blev der slået hul ind til de forreste lastrum, som hurtigt blev fyldt med vand, hvorefter skibet sank med forenden først. Efterhånden som et lastrum blev fyldt med vand, kom det efterfølgende lastrum til at ligge så dybt, at det også blev fyldt med vand.

En dykker inden han skal ned til vraget.

Efter at skibet var sunket, strømmede store mængder olie ud af vraget, hvilket resulterede i forurening af den svenske kyst og af andre vestvendte kyster i Østersøen.

Olien strømmede ud af vraget og kom op til overfladen flere steder, men først efter en uges forløb tog forsikringsselskabet kontakt til Dansk Bjergning og Bugser, som igen entrerede med JD-Contractor om at stoppe olieudslippet og tømme vraget for olie.

JD-Contractor kom til stedet med dykkerskibet Cable One sammen med to store tankpramme, som også var bestilt af ordregiveren.

På under et døgn lykkedes det dykkerne fra Cable One at standse alt udslip. Det foregik ved, at dykkerne lukkede for flere åbentstående ventiler, og de steder olien ikke kunne stoppes på grund af revner i stålet, blev der sat store stålpyramider ned over den udstrømmende olie. På denne måde blev olien fanget i toppen af pyramiderne, hvorfra den kunne suges op i tankprammene. Også mindre tanke med hydraulikolie og smøreolie i maskinen blev tømt.

Sådan kunne dykkeren se ud efter at have arbejdet på vraget!

 

At tømme hele vraget for olie var en større operation, hvorfor forsikringen i første omgang opgav bundtankene, som lå begravet under store mængder fosfat i lastrummene. I stedet blev højtankene tømt systematisk. Dykkerne borede ned gennem dækket og ind gennem skibssiderne og monterede rør med ventiler, hvorefter olien blev pumpet op i tankprammene. På denne måde lykkedes det at tømme alle højtanke.

10 år senere, i 2013, konstaterede Søværnets Operative Kommando, at fosfatet i de store lastrum var blevet opløst af havvandet, hvorfor det nu var muligt at komme til bundtankene. Her regnede man med, at der stadig var omkring 300 tons svær fuelolie.

Fjernelsen af denne olie blev udbudt i licitation, hvor JD-Contractor vandt, og på den måde fik samme firma arbejdet med at tømme vraget for den sidste olie.

Redigeringsteknikere indsatte en haj på videooptagelsen fra vraget for at drille dykkerne.

Det foregik på samme måde som første gang, men nu skulle olien opvarmes for at blive flydende. Olieprammene blev erstattet at et tankskib, der ud over at kunne rumme olien, også havde udstyr til at lave store mængder varm damp. Det blev pumpet ned i tankene, hvorved olien igen blev flydende, så den kunne pumpes op i tankskibet.

Det viste sig, at der stadig var 245 m/3 olie i vraget. Alt blev pumpet op, så vraget ikke længere udgør en fare for miljøet.

En skanning af vraget, se også animationen.

 

 

 

 

 

Se animationen af vraget fra Østersø ekspedition med GXG:

https://youtu.be/Ros1KYEEPcQ

 

 

Emptying the Fu Shan Hai og oil

(5986 Kb)
- Tryk for at åbne pdf. filen

_________________________________________________

Fokus på vragenes tilstand

Scanning SMS Frauenlob

Scroll ned for at se flere scanninger nederst.

Efter vores sidste ekspedition til Østersøen har vi fået nye muligheder for at undersøge nedbrydningen af vrag under vidt forskellige vilkår. I Østersøen undersøgte vi vraget af den lette tyske krydser SMS Undine, der i 1915 blev sænket vest for Bornholm, og tidligere har vi undersøgt vraget af SMS Frauenlob, der under Jyllandsslaget blev sænket ud for den jyske vestkyst i 1916.

De to skibe er helt identiske søsterskibe. Begge er bygget i 1902 og efter de samme tegninger, og de forskelle, som kan konstateres i dag, må derfor udelukkende skyldes forskellige vilkår på havbunden.

Scanning SMS Undine

Vi konstaterede, at begge vrag står på ret køl med let slagside, men at der er meget stor forskel på vragenes tilstand. Korrosion og bølgebevægelser nedbryder vragene langt hurtigere i Nordsøen, ligesom pæleorm fortærer alt træværk her i løbet af en forholdsvis kort årrække.

Læg mærke til scanningen af Frauenlob, hvor begge ender er meget mere spidse end på Undine. Det fortæller, at vraget af Frauenlob næsten er tæret væk helt ned til bunden af skibet, da skibets ender er langt smallere, jo længere vi kommer ned i skibet.

På skanningerne af SMS Undine og SMS Frauenlob nedenfor, kan læseren selv bedømme såvel slagsider som nedbrydning.

På hver skanning ses vragets omrids og hældning, og ude til venstre er vanddybderne angivet med farver.

Der findes også en nord pil og position på hver skanning.

Frauenlob ligger i Nordsøen vest for Thorsminde og Undine ligger i den vestlige Østersø vest for Bornholm.

Undine sank efter den var ramt af to torpedoer og Frauenlob efter både beskydning og en torpedotræffer, men begge sank med skader men som hele skibe.

Undine ligger på ca. 47 m vand og opstår indtil 8,5 m over havbunden. (Mindstedybde på vrag 38,5 m)

Frauenlob ligger på ca. 50 m vand og opstår indtil 4 m over havbunden. (Mindstedynde på vrag 46,0 m)

Gert Normann

Læs mere om begge skibe på nedenstående link.

SMS Undine

https://denstorekrig1914-1918.dk/7-november-1915-sms-undin…/
og
https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Undine

SMS Frauenlob

http://www.nolimitsdiving.dk/…/…/Nords%C3%B8en/frauenlob.htm
og
https://en.wikipedia.org/wiki/SMS_Frauenlob

Frauenlob set fra syd
Frauenlob slagside
Undoine set fra sydøst
Undine slagside

 

Julekalkunen stod i ovnen

Coasteren Monica R.

Scroll ned for at se scanninger

Coasteren Monica R forliste juleaften 1991 25 sømil VSV for Esbjerg.

De fem besætningsmedlemmer, som var ombord, blev alle reddet af en dansk redningshelikopter. Da der efterfølgende var dykkere ude ved vraget, kunne de på skibets ur se, at det var gået i stå kl. 19,32, hvilket passer med, at skibet sank på dette tidspunkt.

Dykkerne kunne også konstatere, at besætningens julekalkun stadig var i ovnen.

Link til en animation af vraget her.


 

Danmarks Titanic - Historien om S/S Jarl

Efter Sea War Museum fik skannet vraget af S/S Jarl nord for Bornholm, har vi modtaget historien om dette forlis af Thomas fra Nolimitsdiving. Thomas har deltaget I flere af vores ekspeditioner

Denne tragiske historie tager sit udgangspunkt i den lille bornholmske havneby Allinge, om aftenen den 4. marts 1890. Ved kajen lå dampskibet "Jarl" og ventede på at komme afsted mod København. På kommandobroen stod skibets fører, Mathias Davidsen, og betragtede med et erfarent blik det usædvanligt hårde vejr der herskede denne aften. Davidsen havde med sine 14 års ansættelse i det Østbornholmske Dampskibsselskab stor erfaring indenfor sit fag, og havde været fører af "Jarl" siden skibet blev leveret.

“Jarl” blev bygget i 1885 på A/S Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri i Helsingør, og var et mindre fragt- og passagerskib. Skibet var bygget af jern og stål, og målte 38,3 meter i længden og 5,5 meter i bredden. Skibet leveredes til Det Østbornholmske Dampskibsselskab, og indsattes i december 1885 i fart mellem Bornholm og København.

I alt 14 passagerer skulle med på turen til København denne aften, og i lastrummene befandt sig forskelligt stykgods, samt en mængde levende svin og kreaturer. Besætningen på "Jarl" bestod udover kaptajn Davidsen af styrmand Karl A. Hansen, samt 10 øvrige besætningsmedlemmer. Da lasten var sikret forsvarligt, gav Davidsen ordre til at skalke lugerne forsvarligt, samt iøvrigt at gøre skibet klar til afgang.

Afrejsen

De mange lokale der var mødt op til afrejsen, kunne se at skibet først styrede mod NNØ for at komme godt klar af land. Herefter er kursen formentlig ændret til NV, hvilket ville gøre at "Jarl" kunne passere Hammeren i en god afstand. Ved midnatstid har "Jarl" antageligt befundet sig på højde med Hammeren. Men hvad der nøjagtig skete med "Jarl" efter at Hammeren var passeret, kan der kun gisnes om. Beretninger fra dampskibet "Elisabeth", der med sikkerhed observerede "Jarl" kort før det forsvandt, giver mulighed for at rekonstruere de sidste dramatiske minutter omkring "Jarl"s undergang.

"Elisabeth"s 2. styrmand havde haft vagten og kunne berette, at man havde observeret "Jarl"s grønne sidelanterne i ca. en time, efter at "Elisabeth" havde passeret Hammeren. "Jarl" havde hele tiden befundet sig vest for "Elisabeth", der fulgte samme kurs som "Jarl". Kort efter kl. 1 forsvandt den grønne sidelanterne pludselig, og styrmanden så da i et kort øjeblik et hvidt lys og derefter det røde sidelys. Herefter sås intet mere til "Jarl". Omkring 15-20 minutter efter sejlede "Elisabeth" igennem en mængde drivgods, uden at det dog gav anledning til, at 2. styrmanden underrettede føreren om dette. "Elisabeth" fortsatte rejsen, indtil man nåede Sandhammaren. Vejret var da storm med snetykning, og kaptajnen ombord på "Elisabeth" så sig nødsaget til at vende tilbage til Allinge, hvortil man ankom kl. 6, den 5. marts.

Forsvundet

Da "Jarl" den 6. marts stadig ikke var ankommet i København, blev rederiet ængstelig og sendte en forespørgsel til Allinge om, hvorvidt skibet var vendt om, eller der var hændt noget. Man kan i dag undre sig over, at ingen ombord på "Elisabeth" straks ved ankomsten til Allinge aflagde rapport om hændelsen med lysene eller om det tomme gods, som de havde passeret. "Elisabeth" aflagde først beretning om det observerede i løbet af formiddagen den 6. marts. Samme dag indløb et telegram fra DFDS med tilbud om at lade to af selskabets dampere sejle ud for at søge efter "Jarl", der i teorien kunne befinde sig et hvilket som helst sted mellem Bornholm og København med maskinskade. Det Østbornholmske Dampskibsselskab takkede dog nej til tilbuddet, da dets egen damper "Erna" var i færd med at blive gjort klar til en eftersøgning. Sent om eftermiddagen kunne indkomne fiskere fra Tejn berette, at de havde fundet en del laks i kasser, svin og nogle kreaturer. Ting som de mente kunne stamme fra "Jarl". Dampskibet "Erna" afsøgte i de efterfølgende dage et stort område mellem Bornholm, Christiansø og Sverige, men fandt intet. "Erna" indkom til Allinge den 9. marts med flaget på halv stang. Alt håb var nu ude, og skibet blev afskrevet som vrag. Den 20. marts fandt fyrmesteren på Ölands Södra Udde en skibsåre samt en kasse med laks. Kassen var mærket "S. Jespersen, Hellig Peder". Den 24. marts inddrev på Öland en kasse og en kommode, hvori der foruden tøj fandtes et brev adresseret til en Mathilde Rasmussen, Christiansø. Det var en af passagererne, ombord på "Jarl". Samme aften fandt man ved Simrishamn en redningskrans mærket "Jarl", samt en landgang. Nu var der ingen tvivl om at skibet var forlist, og alle var omkommet. Det Østbornholmske Dampskibsselskab udsatte en dusør til den eller dem, der kunne udpege stedet, hvor skibet lå sunket. Men trods mange ihærdige forsøg, forblev "Jarl"s sidste hvilested et mysterium i 122 år efter forliset.

Vraget af “Jarl”

I 2012 lykkedes det to af Bornholms mest erfarne vrag- og tekniske dykkere Lars Philipsen og Jesper Munk lokaliserer “Jarl”s sidste hvilested på ca. 50 meters dybde. Ved vraget fandtes flere objekter der med sikkerhed kunne identificere vraget som værende “Jarl”.

I 2019 befandt Sea War Museum – Jutland sig i området med M/S Cable One, hvor vi var så heldige at få kendskab til vragets position, Vi foretog en grundig opmåling af vraget med multibeam sonar.

Vragets stævn ligger knækket en anelse i forhold til vragets midt- og agter del. Af dette at dømme, er vraget knækket ved kontakt med havbunden. Men årsagen kan naturligvis også ligge i årene der er gået siden forliset, da det engang så stolte skib er nu temmelig nedbrudt. Området ved forreste lastrum er helt sammenstyrtet, og der ses intet af overbygningen eller den oprindelige bro. Der ses to kedler, og agten for disse, fornemmes agterskibet uden at der dog kan ses tydelige identificérbare skibssider.

Vraget er et historisk skibsvrag så intet må røres på, eller optages fra vraget, og i øvrigt er det en gravplads for de ombordværende passagerer og besætningsmedlemmer.

Vi sender en stor tak til Lars Philipsen og Jesper Munk for at få mulighed for at tage del i den dramatiske historie om “Jarls” forsvinden.

Link til Jd-Contractors animation af vraget: https://youtu.be/A2lR-Ng_U-4

Link til video fra TV2 Bornholm: https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=174435

Link til Nolimitsdiving: http://www.nolimitsdiving.dk/.../jarl_forlishistorie.htm

Liste over alle omkomne af S/S Jarl

Liste over alle omkomne

 

De britiske undervandsbåd E16 og E10

Minekort Helgoland W

Vi skannede vragene af de britiske undervandsbåd E16 og E10 nordvest og vest for Helgoland.

Vi udfører dette arbejde i samarbejde med dr. Innes McCartney fra Bournemouth University.

Som det kan ses af nedenstående billeder, sætter Innes vore skanninger sammen med målfaste tegninger af undervandsbådene. På den måde kan typen af undervandsbåden verificeres og der dokumenteres samtidig, hvor meget der står tilbage af undervandsbådene på havbunden.

Submarine wrecks in North Sea

HMS E10 was mined in 1916 and HMS E16 was mined in 1916. Both fell victim to the defensive minefield laid to the west of Heligoland (see map) in 1914 and maintained throughout WW1.

MBES data is consistent with the dimensions of the E-Class submarine. The positions of the wrecks match those available on the internet for both wrecks.

E10 was found in 2001 and identified from items recovered. This appears to have included the conning tower which is not present on the MBES scan.

It is clear from the MBES data the submarine was holed on the starboard side forward.

E16 was found around the same time and identified from its propeller markings. The propellers and conning tower are alleged to have later been salvaged.

The MBES data shows extensive damage aft, but it is not clear whether this was the cause of the sinking or caused by later salvage works.

Scroll ned for at se scanninger!

Skanning HMS E 16
Skanning HMS E 16
Skanning HMS E16
Skanning HMS E16

 

Skanning HMS E10
Skanning HMS E10
Skanning HMS E10
Skanning HMS E10

 

Den norske færge ”Skagerak”

Vraget på en almindelig multibeam optagelse, liggende på havbunden med kølen opad.

Scroll ned for at se flere scanninger.

Den første store, danske redningsaktion, hvor helikoptere havde en hovedrolle, var yderst dramatisk, men endte lykkeligt.

Den 7. september 1966 sank den norske færge ”Skagerak” ud for Bulbjerg, efter at agterporten var slået ind af en kæmpemæssig brodsø.

”Skagerak” sendte nødsignal kl. 11,21, hvorefter redningsaktionen gik i gang. Alle fem danske redningshelikoptere blev sendt af sted, mens kystredningsbåden fra Hirtshals og adskillige fiskefartøjer og andre skibe i nærheden sejlede mod den nødstedte færge.

 

M/F Skagerak synker

Der var omkring 10 m høje bølger, og da der kom vand i maskinrummet, og færgen begyndte at få slagside, beordrede kaptajnen alle i redningsveste, og da de første tililende skibe dukkede op, gav han ordre til at forlade skibet. De første redningsbåde blev søsat, og gummiredningsflåderne kastedes ud. Dem, der skulle i redningsflåderne, måtte springe i havet og kravle op i flåderne.

Alle 144 passagerer og besætningsmedlemmer blev reddet, men en mand døde efterfølgende af et hjerteslag.

Læs Rasmus Dahlbergs artikel i bogen Danske katastrofer:

http://rasmusdahlberg.com/?p=1211

Se fotos taget af de Danske redningshelikoptere:

https://worldairphotography.wordpress.com/2016/07/06/rdaf-squadron-722-rescue-of-passengers-crew-from-the-ferry-skagerak/

Se filmen om forliset og de overlevende:

https://www.tv2nord.dk/tv2-nord-dokumentar/forliset-ms-skagerak

Vraget visualiseret i punktsky, hvor man tydelig kan se kølen, alle skruer og ror.
Vraget visualiseret i punktsky, hvor man tydelig kan se stævn og vragrester på havbunden.

 

Færgen ”Aalborghus”

Færgen ”Aalborghus”

Det sidste af de tre passagerskibe, der ligger som vrag i den danske del af Nordsøen, er færgen ”Aalborghus”. Den blev bygget til DFDS i 1936 og sejlede mellem Aalborg og København og Aarhus og København, indtil den i 1944 blev overtaget af den tyske krigsmarine og anvendt som beboelsesskib.

Efter krigen kom skibet tilbage til DFDS og blev indsat på forskellige ruter, indtil det endte som logiskib for værftsarbejdere på Christianshavn

”Aalborghus”” sank i 1972 ud for Hanstholm, da skibet under bugsering var på vej til ophugning i Holland.

I dag er skibet et godt dykkermål for sportsdykkere. Der er 24 m ned til toppen af vraget, se dykkerbeskrivelsen på Vragscan.

Der er også nogle færger, der blev bygget om til stenpramme, der i dag ligger som vrag i Nordsøen, men da de sank, var det kun rene skrog uden indhold, så er de ikke medtaget.

Se historie og billeder på: https://www.faergelejet.dk/faerge.php?id=3683&n=3

Se mere på Gert Juhls VragScan, som altid er det første sted vi selv slår skibsvragene op

Aalborghus

ØBO 1972 (Aalborghus)

(250 Kb)
Tryk her for at åbne PDF filen for flere detaljer
Aalborghus
Aalborghus
Aalborghus i Frederikshavn

 

Motorskibet "Hero"s forlis.

Af Thomas Nielsen, som er indehaver af No Limits Diving. Thomas deltager på nogle af vores ekspeditioner, hvor han arbejder med at sætte sandsynlige navne på nogle af de vrag, vi finder og opmåler.

Vragbeskrivelse:
Dybden på bunden er opmålt til 46,0 meter og mindste dybde over vraget er opmålt til 32,0 meter.
Vraget er opmålt til at have en længde på 136 meter og en bredde på 22 meter. Vraget er opmålt til en højde på 14 meter.
Vraget er orienteret 015°-195°. Ligger tilsyneladende med bunden op og er umiddelbart meget nedbrudt.

Artiklen forsætter under skanningsbilledet!

Skanning af Hero
Motorskibet Hero

SØULYKKENS TID, STED OG ART:
Søforhør: Guildhall, Hull, England, 25.06-29.06 1979 og 02.07-06-07 1979 (Formal Investigations).
På rejse fra Esbjerg til Grimsby.
Kæntret og forlist d. 13.11 1977 i Nordsøen.
1 mand omkommet.

"Hero" sejlede fra Esbjerg d. 11.11 1977, omkring kl. 18.00. Ombord var 27 besætningsmedlemmer og 3 passagerer. På dette tidspunkt var vejret rimeligt, med en moderat vind fra SV. Der var imidlertid varslet kuling for hele Tyske Bugt, lydende på ”SV styrke 7-8”. Efter afsejlingen var bovporten blevet lukket og alt virkede sikkert.
Kl. 19.00, på 3. styrmandens vagt, var "Hero" kommet ud i åben sø på kurs 248° mod Grimsby, og begge maskiner gik på fuld kraft. I løbet af vagten tiltog vinden i styrke til SV-lig kuling og skibets fart igennem vandet reduceredes gradvist. Skibets fører (kaptajn) kom på broen regelmæssigt, indtil han tørnede ind kort før kl. 23.00. Ordrerne lød på at han skulle orienteres såfremt der skete en forværring af vejrforholdene. Ved vagtskiftet kl. 23.00 vurderede 3. styrmanden skibets fart til at være 11 knob, og vindforholdene til SV-lig kuling, styrke 8-9.
Skibets 2. styrmand overtog herefter vagten efter at have fået oplyst skibets position fra 3. styrmanden. På dette tidspunkt vurderes skibets fart til at være 9 knob og skibet holdt kursen. Kort efter midnat blev skibet ramt af tordenbyger med regn, lyn og kraftige kastevinde. ”Hero” arbejdede tungt i den tiltagende søgang og kaptajnen kom straks på broen. Vandet slog på dette tidspunkt ind over skibets stævn, og farten reduceredes. På den resterende del af 2. styrmandens vagt blev søen værre og værre og nogle gange var bølgerne så store at ”Hero” helt mistede fremdriften. Kaptajnen reducerede farten yderligere indtil skibet kun havde styrefart. Kursen ændredes også gradvist mod syd, så den til sidst var 220°, og skibet havde ind mod styrbords side.
Kl. ca. 03.00 overtog 1. styrmanden vagten, og kaptajnen forlod broen kl. 03.30. Han bemærkede da at vinden nu var en SV-lig storm, styrke 10-12, med meget voldsom sø og enorme dønninger. "Hero"s stævn huggede nu meget tungt og hårdt i søen, og af og til brødes søerne ind og over skibets bro. Kl. ca. 04.20 observerede en maskinmand at der kom vand ind i skibet ad en korridor-trappe. 2. maskinmesteren undersøgt sagen og fandt at en dør på det nedre trailer-dæk stod åben, og at der var ca. 2” (inches) vand på dækket. Skibets bevægelser i søen gjorde at vandet blev skyllet hen over den vandtætte dør og ned ad trappen til maskinrummet. Efter denne observation blev den vandtætte dør forsvarligt lukket og 1. styrmanden blev orienteret. Styrbords maskinrums lænsepumpe blev startet for at klare vandet. Men problemerne var dermed ikke løst.
Yderligere undersøgelser viste at havvand kom ind gennem den utætte bovport, og hver gang ”Hero”s stævn dykkede ned i det oprørte hav, stod der en tyk stråle af vand ind igennem siderne på bovport. Utæthederne forsøgtes tætnet samtidig med at lænsepumperne blev startet. Men vandet steg stadig grundet andre utætheder omkring bovporten.
Kl. ca. 07.30 havde ”Hero” fået 5° slagside til styrbord. Vejret bedredes en lille smule, og skibets holdtes med stor vanskelighed på kurs 220°. Kl. 08.42 blev en meddelelse send til skibets agent i Grimsby, der informerede om at ”Hero” befandt sig under ekstremt vanskelige vejrforhold og at det ville blive vanskeligt at nå i havn til tiden.
Kl. 09.00 blev det klart at lænsepumperne i maskinrummet ikke formåede at holde skibet frit for vand og skibet havde nu en 6-7° slagside. Kl. 10.30 var slagsiden øget til 10° og folkene i maskinrummet rapporterede om at vandet vedblev med at stige i rummet. Skibet kunne ikke bringes på ret køl, og kl. 10.33 udsendte skibets kaptajn nødsignal:
”Position 5432 N. 0531 E. Kurs 210°. Tager vand ind i maskinrum og på trailerdækket. Skib har slagside. Øjeblikkelig assistance påkrævet”.
Motorskibene ”Tor Britania” og ”Valerie”, som begge befandt sig 6-8 sømil fra havaristen, ændrede kurs mod ”Hero”. Tysk helikopterassistance blev tilbudt og accepteret. Den canadiske destroyer ”Huron” satte ligeledes kursen mod ”Hero”.
Evakueringen af skibet påbegyndtes, hvorunder en af de ombordværende på ulykkeligvis omkom. Kl. 14.35 var den resterende del af besætningen og de 3 passagerer bragt i sikkerhed ombord på de tililende fartøjer.
D. 13.11, kl. 15.55 sank ”Hero”. Skibet forblev flydende indtil slagsiden var øget til 20°, hvorefter skibet sank med stævnen først.


 

Den tyske undervandsbåd UB22

Den tyske undervandsbåd UB22

I den kommende tid vil vi bringe noget om de undervandsbåde, vi har fundet i den sydlige del af Nordsøen.

Den tyske undervandsbåd UB22 var en meget effektiv kystubåd, som under Første Verdenskrig fortrinsvis opererede i Kanalen og i Nordsøen.

Før den selv gik på en mine den 19. januar 1918 og sank med hele besætningen, nåede den at sænke 26 britiske og skandinaviske skibe.

UB 22 var ikke så stor, den havde kun en længde af 36 m, og trykskroget, hvor den 23 mand store besætning opholdt sig, var bare 27 m langt og med en diameter på 3,85 m.

Scanning UB22

Der blev bygget 30 ubåde af denne type, hvoraf de 21 blev sænket under krigen.

Under en af vores ekspeditioner i 2019 fandt vi en ubåd af denne type, og der kan kun være tale om UB22.

Den fandtes knap 53 sømil nordvest for Helgoland på 38 m vand. Hele forenden med torpedorørene er sprængt væk, så det tilbageværende vrag kun er ca. 24 m langt.

Som det kan ses af skanningen, ligger Ubåden over på siden, hvor såvel tårnet som dækskanonen foran tårnet tydelig kan erkendes. Vraget opstår kun 1,2 m over havbunden, så kanon og tårn ligger i niveau med havbunden.

Som det kan ses af minekortet fra 1918 er UB22 sejlet ind i minespærre 3, hvor engelske minelæggere samme dag som UB90 minesprængtes udlagde 292 miner.

OBS! Teksten fortsætter under minekortet.

Minekort Tyskebugt 1918

UB 22 kronologi
09-10-1915. Stabelløb. Blohm & Voss, Hamburg.
20-02-1916. Taget i tjeneste med Oberleutnant zur See Putzier som chef.
14-04-1916. Tilgår fronttjeneste hos I. U-Halbflottillje
20-10-1916. Det norske dampskib "Drafn" 774 t. med jern, sænkes.
21-10-1916. Den svenske bark "Antoinette" 912 t. og den norske brig "Theodor" 234 t. begge med minetømmer til England, sænkes.
22-10-1916. Det norske dampskib "Caerloch" 659 t. med jernbanesveller og det norske sejlskib "Gunn" 483 t. med minetømmer, begge på vej til England, sænkes. Det norske sejlskib "Alliance" 352 t. tvinges til at smide dækslasten overbord.
27-10-1916. Det danske dampskib "Sif" 377 t. sænkes med jern ombord.
29-10-1916. Det norske dampskib "Falkefjell" 1131 t. med malm til England, sænkes.
01-02-1917. Afsejlede fra Helgoland mod den engelske østkyst, fra Flamborough Head til Firth of Forth.
05-02-1917. Det engelske fiskerfartøj "Resolute" 125 t. sænkes.
06-02-1917. De engelske fiskerfartøjer "Adeleide" 133 t. "Rupert" 114 t. og "Romeo" 114 t. sænkes med granatild.
07-02-1917. 2 Engelske dampskibe sænkes; "Boyne Castle" 245 t, sænkes med granatild og "Shakespeare" 210 t. med en torpedo neddykket.
09-02-1917. På hjemturen i Nordsøen, sænkes 2 engelske fiskefartøjer "Benbow" 172 t. og "Duke of York" 150 t.
10-02-1917. 2 Engelske fiskerfartøjer "Athenian" 171 t. og "Ireland" 152 t. sænkes. Senere samme sænkes det engelske dampskib "Bellax" 1108 t. med en sprængladning.
12-02-1917. Ankom igen til Helgoland.
18-03-1917. Afsejlede fra Emden mod den engelske østkyst mellem Flamborough Head og Whitby
28-03-1917. Ud for Scarborough, sænkes det engelske dampskib "Oakwell" 248 t. med en torpedo neddykket.
01-04-1917. Hjemme igen. Det var dårligt vejr og tåge under hele turen.
17-04-1917. Chefskifte. Oberleutnant zur See Wacker overtager kommandoen.
26-04-1917. Afsejlede fra Helgoland med kurs mod den skotske østkyst ud for Peterhead og Moray Firth.
29-04-1917. Det engelske fiskerfartøj "Dilston Castle" 129 t. stoppes og sænkes.
30-04-1917. Det samme skete med det engelske fiskerfartøj "Argo" 131 t. De følgende dage var det næsten umuligt at opholde sig på dampskibsruterne ved den skotske østkyst for en ubåd, på grund af destroyere som samarbejdede med lavtflyvende luftskib. Så snart periskopet blev hævet, blev det observeret fra luftskibene og destroyerne var der med det samme og kastede dybdebomber.
05-05-1917. Turen afbrydes på grund maskinproblemer.
09-05-1917. Ankom til Helgoland.
14-06-1917. Afsejlede fra Helgoland mod den engelske østkyst mellem Sunderland og Longstone.
16-06-1917. På udturen sænkes, på den nordlige del af Dogger-Banke, en dansk bark "Inge" 336 t. med en sprængladning. Turen blev afbrudt før tiden, da man havde problemer med dybdestyringen.
30-06-1917. Hjemme igen.
23-07-1917. Afsejler fra List mod den engelske østkyst mellem Hartlepool og Blyth.
04-08-1917. Efter at være ankommet til operationsområdet sænkes et engelsk dampskib "Azira" 1144 t. med en torpedo neddykket, selvom hun var sikret af 3 trawlere.
06-08-1917. Det engelske fiskerfartøj "Narcissus" 58 t. og det danske sejlskib "Jenny" 293 t. stoppes og sænkes med en sprængladning.
14-08-1917. Hjemme igen. Turen var påvirket af stormvejr og tåge.
01-09-1917. Afsejlede fra Helgoland mod den engelske østkyst mellem Whitby og Hartlepool.
21-09-1917. Hjemme igen. På grund af stærk bevogtning i operationsområdet forløb turen uden resultater. Tilgår V. U-Flottille.
02-11-1917. Afsejlede fra Ems mod den engelske kyst ud for Flamborough Head og Whitby.
06-11-1917. Ved Flamborough Head angribes neddykket en konvoj bestående af 15 dampskibe sejlende på 3 linier og stærk sikret. En torpedo træffer et sandsynligvis engelsk dampskib på ca. 2000 t. hvorefter det hurtigt sank. Skibet blev ikke identificeret.
07-11-1917. I samme område sænkes et bevæbnet engelsk dampskib, som blev eskorteret af en flyvemaskine, "Suntrap" 1353 t. med en torpedo neddykket. Om aftenen torpederes neddykket, et dampskib på ca. 3000 t. Man hørte svære indre detonationer, men man observerede ikke om skibet sank, på grund af mørket. Skibet blev ikke identificeret.
11-11-1917. Ankom til Bremerhaven.
11-12-1917. Afsejlede fra Bremerhaven mod Whitby og Sunderland.
13-12-1917. Ved Whitby sænkes et bevæbnet engelsk dampskib "Garthwaite" 5690 t. med en torpedo neddykket. Om aftenen affyres en torpedo neddykket mod et bevæbnet engelsk dampskib "Occident" 813 t. Torpedoen ramte, men detonerede ikke.
18-12-1917. Hjemme igen.
19-01-1918. Afsejlede fra Helgoland mod den engelske østkyst. 2 Sperrbrecher med udstyr sejlede foran UB 22, da de observerede noget i vandoverfladen vendte de om. Kort efter, kl. 1725 detonerede flere miner hurtigt efter hinanden tæt på UB 22, hvorefter UB 22 hurtigt sank på position 54,27N/06,35Ø, ca. 55 sømil nordvest for Helgoland. Ledsagerfartøjet "S 16" som hurtigt sejlede til sænkningspositionen for at søge efter overlevende, hvorved det også ramte en mine og gik ned med besætningen. Yderligere gik der 2 ledsagerfartøjer ned i dette fjendtlige minefelt.

Se mere: https://en.wikipedia.org/wiki/German_Type_UB_II_submarine


 

Destroyer Z 34

Tegning af destroyer Z34 WW2
Tegning af destroyer Z34 WW2

Mens vi venter på at kunne udføre den næste ekspedition, kan vi fortælle om flere interessante vragfund, vi endnu ikke har offentliggjort.

Under et af vore ekspeditioner fandt vi vraget af den tyske destroyer ”Z 34”, som blev bygget under Anden Verdenskrig. Den hejste kommando 5. juni 1943 og gjorde indtil januar 1945 tjeneste i Nordnorge, hvor den blandt andet skulle passe på slagskibet ”Tirpitz”.

I januar 1945 blev den indsat i Østersøen, hvor den deltog i de afsluttende kampe og evakueringen af flygtning fra Østpreussen. I april eskorterede den flygtningeskibene ”Deutschland” og ”Pretoria” til København med 17.000 flygtninge. Umiddelbart efter blev den natten mellem den 15. og 16. april svært beskadiget af en russisk torpedo, hvorefter den gennemgik en hurtig nødreparation. Herefter fortsatte den evakueringen og ankom for sidste gang til København den 4. maj 1945 fuldt lastet med flygtninge.

Sammenligning af destroyer Z34
Sammenligning af destroyer Z34

 

Dampskibet N. J. Fjord fra rederiet Vesterhavet:

Som det kan ses på skanningen, er vraget af N.J. Fjord forholdsvis godt bevaret i forhold til andre dampskibe, som ligger længere ude og i den østlige del af Nordsøen. Der er bølgebevægelser og trawlfiskeri ødelæggende, så vragene hurtigt bliver nedbrudt og ødelagt. Vraget af N.J. Fjord står på ca. 65 m vand

 

JD-Contractors skib Vina har her først i april været i Blyth, England, for at hente en meget stor kabelplov til søkabler med tilbehør. Gert Normann tog med på turen for at få scannet nogle skibsvrag, som lå på ruten fra Thyborøn til Blyth.

Det lykkedes at finde og scanne flere interessante vrag, hvoraf vi bringer nogle af de mest relevante for museet, nemlig vrag af fartøjer som blev sænket under Første Verdenskrig.

Scroll ned for link til animation af skanningen!

Dampskibet N. J. Fjord fra rederiet Vesterhavet:

N.J. Fjord kom til at spille en vigtig rolle ved opstarten af Jyllandsslaget. Den danske damper blev standset af tyske krigsskibe med henblik på inspektion, og da damptrykket derefter steg, åbnede en sikkerhedsventil sig og lukkede en stor dampsky ud.

Farvelagt foto af N. J. Fjord. Det meste af overbygningen er lavet i træ. Alt træværk er fortæret helt væk af pæleorm, så det kun er skibssider og dele af jern og metal, som står tilbage på havbunden.

Den blev observeret af skibe fra den britiske flåde, som satte kurs mod det usædvanlige syn. Kort efter fik de øje på de tyske skibe og åbnede ild, og verdens største søslag begyndte.

N.J. Fjord skyndte sig væk med granaterne flyvende hen over skibet og slap uskadt bort.

Den blev senere, den 5. april 1917, sænket af en tysk ubåd nogle timers sejlads øst for Blyth, hvor den havde været inde for at hente en last kul og stykgods, der skulle til Odense.

Den blev stoppet med varselsskud af UC31, som beordrede besætningen i bådene, hvorefter skibet blev sænket med sprængladninger. Det gav de civile søfolk en fair chance, og desuden var det den billigste måde at sænke et skib på. En torpedo var meget kostbar.

Sort/hvid foto af N.J. Fjord med neutralitetsflag malet på skibssiden og som den så ud da den blev sænket.

Redningsbådene med den danske besætning blev efterfølgende fundet og optaget af en britisk trawler og en britisk patruljebåd, så alle blev reddet.

Se animation af skanningen HER

 

 

 

 

 

 

 


Interessante gæster på museet

Sea War Museum Jutlands scanning af U 3523 viser, at ubåden står med hele den forreste halvdel nede i havbunden.

 

Sea War Museum Jutland fandt sidste år den kæmpemæssige tyske ubåd U 3523 på 123 meters vand nord for Skagen, og fundet bliver ved med at give dønninger. Ubåden blev sænket den 6. maj 1945, og alle 57 ombordværende omkom.

En af dem var Obermaat Karl Lippert, og hans niece, der hedder Birgit Lippert Farber, besøgte i dag besøgte Thyborøn for at overdrage museet nogle fotos og nye oplysninger om U 3523


 

Britisk undervandsbåd HMS J6 blev skannet på M/S Vinas tur til Blyth

På skanningerne kan vi se undervandsbåden ligge i sin fulde længde på ca. 68 m vand

 

J6 blev bygget på marineværftet i Devonport i 1915 og sat i drift i januar 1916.
Den var 84 m lang og 7,2 m bred og havde samme mål som den meget eftersøgte polske undervandsbåd Orzel fra 1940.

J6 patruljerede fortrinsvis i den vestlige Nordsø i jagten på tyske ubåde. Det lykkedes kun en gang at komme på skudhold af en tysk ubåd. Det var U61, men torpedoen forfejlede sit mål hvorefter den tyske ubåd forsvandt.
 

Det britiske Q-skib Cymric, som sænkede J6.

Den 15. oktober 1918 tog den britiske Q-skib Cymric fejl af den tyske U6 og J6 da observatører mente der stod U6 på siden af tårnet. Kaptajnen på Cymric hejste det britiske orlogsflag og åbnede ild. Undervandsbåden blev ramt af flere fuldtræffere og sank med 15 mand af besætningen. Først da man bjergede 17 overlevende, blev man klar over fejltagelsen.

En efterfølgende retssag afgjorde, at kaptajnen på Q-skibet ikke skulle drages til ansvar for hændelsen.

link til skannings animationen: HER

Flere billeder herunder!

Det sidste kendte billede af J6, taget i havnen i Blyth. Tårnet var blevet forstærket og forlænget, så det kunne bære en 4” kanon.
Tre ubåde af J-klassen, fra venstre J1, J5 og J4.

 

Film optaget på vraget af HMS Narwhal

Den 7 minutter lange video fra undervandsbåden Narwhal viser først en animation af vor scanning af vraget. Derefter kommer undervandsoptagelserne, som starter med vi ser ankerkæderne der ligger i en fordybning på fordækket. Kameraet fortsætter ud over stævnen og går ned på bagbords bov, hvor der ses tre torpedoåbninger. Derefter går kameraet op over stævnen og ned til de t...re torpedoåbninger på styrbord bov.

Oppe på fordækket igen ses ankerkæderne ligge i fordybningen. Længere agterefter ses først styrbords dybderor og derefter bagbords dybderor.
Dybderorene på denne type undervandsbåd kunne klappes sammen og trækkes ind i skroget når de ikke blev brugt.

Fremme foran tårnet ses ankerspillet, som har stået under dæk. Her er undervandsbåden ramt af flybomber, hvorfor både ankerspillet og noget af undervandsbådens indre er blotlagt.

Ud over det som er ødelagt af fly bomber, er yderskroget flere steder gennemtæret.

Videooptagelserne slutter med de to periskoper, som er forbundet med en jernbjælke i toppen, noget som sammen med dybderorene og de 6 torpedorør i forenden er karakteristisk for ”Narwhal".

Der er ikke særlig mange fisk ved vraget, men havet over og omkring vraget er fyldt med levende plankton i milliardvis. Det ses som de hvide partikler der til stadighed farer forbi kamera linsen.

Der findes en engelsk tekst under filmen på YouTube

se filmen HER

Gert Normann


 

Se scannings animation af HMS Narwhal HER

(45282 Kb)

 

Pressemeddelse 17. august 2016

Fund af tysk ubåd UC 30

Dødsens farlig ubåd fundet i stærkt trafikeret sejlrende - Positionen er foreløbig hemmelig!

Tysk ubåd med 18 intakte miner og 6 torpedoer er fundet i dansk farvand midt i en trafikeret sejlrute.

Ubåden blev fundet af dykkerfirmaet JD-Contractor A/S under eftersøgning og registrering af krigsvrag i danske farvande, som udføres for Sea War Museum Jutland i Thyborøn. 

DR3 var med ude til den endelige verificering af vraget. Det skete i forbindelse med research til en stor direkte tv begivenhed ”Live fra dybet” DR3, sammen med et tv-hold ledet af Lars Ostenfeld fra Danmarks Radio.

Vraget af den tyske ubåd er ikke tidligere fundet eller dykkerundersøgt.

Ubåden ligger på forholdsvist lavt vand, men der er sejldybde hen over vraget.

Ubåden forsvandt med hele besætningen under første verdenskrig, men man regnede med, at den var sunket et andet sted, hvorfor fundet kom som en stor overraskelse for både Sea War Museum og dykkerholdet fra JD-Contractor A/S

Fundet vil blive meldt til de danske myndigheder, hvorefter det er op til dem, hvad der skal ske med vraget.

Gert Normann fra Sea War Museum gætter på, at myndighederne i første omgang afmærker vraget og gør det til forbudsområde. Derefter kan de tage stilling til, om det skal bortsprænges, eller om miner og torpedoer eventuelt kan fjernes fra vraget, så det kan blive liggende på bunden af sejlruten som en krigsgrav.

Når myndighederne har taget stilling til hvad der skal ske med vraget, vil Sea War Museum i Thyborøn fortælle mere om dette usædvanlige fund, hvor man i eftertiden vil kunne opleve fortællingen om denne dramatiske historie.

DR3 var med da ubåden blev verificeret, så de vil bringe en udsendelse om dette usædvanlige fund og historien bag.

Se animation af vor multibeam scanning af vraget på: https://youtu.be/5RACnIpJr2o

Se vor videosekvens fra vraget på: https://youtu.be/lshYU6q3S0w

Direktør Gert Normann Andersen

Sea War Museum Jutland og

JD-Contractor A/S

Nybovej 9, 7500 Holstebro

Mail: gna@jdcon.dk

Mobil: 23254011

Web: www.jdcon.dk

Web: www.seawarmuseum.dk

Web: www.facebook.com/seawarmuseum.dk


 

Pressemeddelelse 8. september 2016

HMS Warrior

Det sidste skibsvrag fra Jyllandsslaget i 1916, den engelske krydser HMS Warrior, blev fundet den 24. august 2016 i den nordlige del af Nordsøen på 83 m vand godt 100 år efter den sank. HMS Warrior blev stærkt beskadiget under slaget, hvor 71 besætningsmedlemmer mistede livet.

Den overlevende besætning på 743 blev overført til HMS Engadine, som også forsøgte at bugsere HMS Warrior tilbage til England. På grund af de omfattende skader og dårligt vejr måtte Warrior dog opgives, og den sank på en indtil nu ukendt position i Nordsøen i løbet af den 1.-2. juni 1916. Fundet blev gjort på en ekspedition med M/S Vina fra JD-Contractor A/S for Sea War Museum i Thyborøn i samarbejde med Dr. Innes McCartney, Bournemouth University,  UK.

En af opgaverne på ekspeditionen var at finde HMS Warrior, hvorfor der blev taget udgangspunkt i den slæbte rute og de officielle positioner for sænkningen. I alt blev der fundet og undersøgt 30 vrag på ruten, hvor Warrior dukkede op som nummer 27. Det fandtes i en afstand af 19–27 sømil fra de officielle positioner. Der blev udført multibeam-opmålinger af vraget, og der blev lavet videooptagelser med en undervandsrobot (ROV) hele vejen rundt om vraget.

Det meget store vrag ligger rimelig velbevaret med kølen opad.  ROV-inspektionen startede agter på vraget, hvor vi et stykke ind på vraget kunne se de to store skruer og de meget tykke aksler. Langs skibssiden kunne der flere steder ses ind på dækket under skroget, hvor man kunne se underdelen af flere af de store kanoner. En af masterne lå ud på havbunden til den ene side. Masten var knækket et stykke ude, og den øverste del af masten gik tilbage under vraget. Det var således helt tydeligt, at skibet havde ramt havbunden på hovedet, hvor masten var knækket, hvorefter skibet var sunket ned over den inderste og yderste del af masten.

Langs skibssiden lå også resterne af en af skibsbådene, hvor såvel skibsskruen og akslen kunne ses. Ude ved forskibet sad de store ankre fortsat på deres pladser i anker klyssene, og der sås flere koøjer. Der sad flere store trawl fast i vraget, og på et tidspunkt sad vores ROV´s umbilical kilet fast under en stor vragflage. På optagelserne kan man se, at der ikke er særlig mange begroninger på vraget. Der var rigtig mange torsk og andre fisk i og ved vraget. Dybden til havbunden var 83 meter, og mindstedybden over bunden af skibet var 68 meter.

Modsat de andre krigsskibsvrag fra Jyllandsslaget, som ligger delvis sprængte og eksponerede på lavere vanddybde, så ligger vraget af HMS Warrior som en tidskapsel med alt indhold. Den kraftig skibsbund og de pansrede skibssider gør, at alt indhold i Warrior vil være meget velbevaret i rigtig mange år endnu.

Vedhæftet er et scan af vraget. På vores YouTube-kanal kan der ses både en animation og en undervandsvideo af vraget. Begge dele kan rekvireres og frit benyttes af medier og andre mod at Sea War Museum Jutland og JD-Contractor A/S krediteres ved hvert brug.

Se animation af vor multibeam scanning af vraget på:

https://youtu.be/IBPyP0MYjwE

Se vor videosekvenser fra vraget på:

https://youtu.be/WoGee92T3ec 

https://youtu.be/1jPOE3kdwcU

Den 8. september 2016

Gert Normann Andersen
Direktør
Sea War Museum Jutland -og
JD-Contractor A/S

Nybovej 9
7500 Holstebro

Mail: gna@jdcon.dk
Mobil: 23254011

Web: www.jdcon.dk
Web: www.seawarmuseum.dk
Web: www.facebook.com/seawarmuseum.dk